THÔNG BÁO VIỆC CHO HỌC SINH ĐI HỌC LẠI SAU THỜI GIAN NGHỈ DO DỊCH COVID – 19

Tên file: 2310_Cho-hoc-sinh-di-hoc-tro-lai.signed.doc
Tải về
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH LONG AN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________ ___________________________________________
Số:2310/UBND-VHXH Long An, ngày23 tháng 4 năm 2020

V/v cho trẻ em, học sinh, sinh viên,

 

học viên đi học lại sau thời gian nghỉ

 

học do dịch Covid-19

 

Kính gửi:

 

 • Sở Giáo dục và Đào tạo;
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
 • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
 • Sở Y tế;
 • Báo Long An;
 • Đài Phát thanh và Truyền hình Long An;
 • UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 

Xét đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1262/TTr-SGDĐT

 

ngày 23/4/2020; đề xuất của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1146/TTr-SLĐTBXH ngày 22/4/2020 về việc cho trẻ em, học sinh, sinh viên,

 

học viên trên địa bàn tỉnh đi học lại sau thời gian nghỉ học ở trường do dịch Covid-19;

 

Để tạo điều kiện cho trẻ em, học sinh, sinh viên, học viên trở lại học tập và đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

 

 1. Đồng ý cho trẻ em, học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh đi học trở lại, thời gian cụ thể như sau:

 

 • Học sinh lớp 9, lớp 12 (kể cả hệ giáo dục thường xuyên); sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và học viên các trường năng khiếu bắt đầu đi học lại từ ngày 27/4/2020.

 

 • Học sinh cấp trung học cơ sở (lớp 6, 7, 8) và cấp trung học phổ thông (lớp 10, 11), kể cả hệ giáo dục thường xuyên, bắt đầu đi học lại từ ngày 04/5/2020.

 

 • Trẻ em cấp mầm non và học sinh cấp tiểu học đi học lại từ ngày 11/5/2020.

 

 1. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố:

 

 • Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục đi vào giảng dạy; tiếp tục thực hiện đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho người học và tạo sự an tâm cho phụ huynh trước và trong thời gian trẻ em, học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại (như: thực hiện đảm bảo việc tiêu độc khử trùng; hướng dẫn và yêu cầu học sinh mang khẩu trang; bố trí chỗ ngồi học sinh đảm bảo khoảng cách theo quy định…).

 

 • Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền cho toàn thể học sinh, sinh viên, học viên; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành và người dân về việc phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế và cơ quan chuyên môn.

 

 • Phối hợp với ngành Y tế treo banner tại bản tin của cơ sở giáo dục để hướng dẫn trẻ em, học sinh, sinh viên, học viên thực hiện an toàn trong phòng, chống Covid-19.

 

 1. Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình kịp thời thông tin rộng rãi về thời gian đi học lại để học sinh, sinh viên, học viên và người dân được biết./.

 

 

Nơi nhận:

 

 • Như trên;
 • Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động –

Thương binh và Xã hội; Bộ Y tế (b/c);

 • TU; TT.HĐND tỉnh (b/c);
 • CT, các PCT.UBND tỉnh;
 • Các thành viên BCĐ tỉnh;
 • Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
 • CVP, PCVP (Phan);
 • Cổng TTĐT tỉnh;
 • Phòng VHXH;
 • Lưu: VT, lvt.
 1. ỦY BAN NHÂN DÂN

 

CHỦ TỊCH